Secret Onsen - An onsen for the weekend
Regions
Hokkaido (12)
Kansai (14)
Kanto (47)
Koushinetsu-Hokuriku (14)
Kyushu (13)
Okinawa (1)
Tohokai (14)
Tohoku (9)